Visuomenės sveikatos stiprinimas — sveikatos mokymas, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimas, sveikos gyvensenos propagavimas, formavimas ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimas.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialisto funkcijos:

 • Organizuoti ir vykdyti sveikatos stiprinimą bendruomenėje.

 • Mokyti sveikos gyvensenos savivaldybės gyventojus.

 • Teikti sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas nevyriausybinėms organizacijoms, bendruomenėms, įmonių vadovams, darbuotojams ir individualiems gyventojams.

 • Organizuoti visuomenės švietimą sveikatinimo klausimais.

 • Inicijuoti sveikatinimo projektų (programų) rengimą ir dalyvauti juos rengiant.

 • Rengti informacinę ir metodinę medžiagą sveikatos stiprinimo klausimais, skleisti bendruomenėje sveikatos žinias.

 • Organizuoti Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų ir Savivaldybės tarybos patvirtintų programų įgyvendinimą Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomenėje.

 • Bendradarbiauti sveikatos stiprinimo klausimais su socialiniais partneriais.

 • Planuoti ir siūlyti biurui atlikti bendruomenės sveikatos stiprinimo tyrimus.

 • Organizuoti sveikatos mokymo ir ugdymo renginius.

 • Rinkti ir tvarkyti su sveikatos stiprinimu susijusią informaciją.

 • Teikti siūlymus biuro direktorei dėl pasiūlymų pateikimo politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms sveikatos stiprinimo, sveikatos išsaugojimo klausimais.

 • Pagal kompetenciją nagrinėti gyventojų skundus ir pareiškimus.

 • Pagal kompetenciją atstovauti biuro interesams įstaigose, organizacijose ir kt.

 • Rengti ataskaitų ir atsakymų projektus. 

 • Rengti įsakymų ir sprendimų projektus, susijusius su bendruomenės sveikatos stiprinimo organizavimu savivaldybėje.

 • Biuro direktoriaus pavedimu dalyvauti komisijų ar darbo grupių darbe.

 • Informuoti biuro direktorių apie visuomenės sveikatos stiprinimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pasikeitimus.

 • Vykdyti kitus su biuro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.